ANDRE HJELPERE

BUP samarbeider med mange andre instanser, og noen ganger er de andre hjelperne mer riktige og viktige enn BUP. Hvilke hjelpere dere trenger avhenger av hva som er vanskelig og hvilke mål dere vil nå. Nedenfor finner du noen av de andre hjelperne.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan hjelpe når et barn synes det er vanskelig med vanlig undervisning på skolen. Eksempler på utfordringer kan være språk- og talevansker, lærevansker, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, nonverbale lærevansker, konsentrasjonsvansker, sosiale og emosjonelle vansker, atferdsvansker, syn- og hørselsvansker. PPT kan finne ut av barns behov og gi råd og veiledning til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere.

PPT Tromsø og Karlsøy

PPT Troms (vgs-elever)

PPT Balsfjord, Storfjord, Lyngen


Lavterskelteamet i Tromsø kommune kan gi rask hjelp til barn og unge som strever med psykisk helse eller livsbelastninger. Ved behov for mer omfattende hjelp bistår de i videre henvisning.

Psykhjelpen er et psykologisk lavterskeltilbud i Tromsø, hvor man snakker med psykologstudenter under veiledning. Tilbudet er for barn og unge fra 0-20 år, samt gravide og småbarnsforeldre.

Kommunepsykolog i Lyngen gir lavterskeltilbud til barn, unge og familiene deres.

Kommunepsykolog i Storfjord gir tilbud til barn og unge fra 13-23.

Kommunepsykolog i Balsfjord gir tilbud til barn og unge fra 0-23, og deres familier.

Ressurssenteret i Tromsø kommune skal gi en enklere vei inn til hjelp. De har oversikt over tilbud i kommunen, og koordinerer sitt arbeid gjennom samarbeid med skole og barnevern, forebyggende helse og barnehager. Her kan du stille spørsmål om tilbud og tjenester for barn og unge og få råd og veiledning og annen nødvendig hjelp. De ivaretar alle som tar kontakt og hjelper de videre. 

Mobbeombudet for Troms og Finnmark skal passe på at alle elever i barnehage, grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt barnehage- og skolemiljø. Både barn og familier selv, og skole/barnehage/organisasjoner kan ta kontakt vedrørende bekymringer, spørsmål  eller ønske om å drøfte problematikk knyttet til sosialt miljø og trivsel.

Barneverntjenesten (BVT) skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får en trygg oppvekst, og nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. De har mange hjelpetiltak som kan bidra til en positiv endring av barnets hverdag. Dette kan være hjelp som dekning av SFO og barnehage, støttekontakt, besøkshjem, familieråd eller oppfølging av familien i form av ulik veiledning. Barneverntjenesten har som mål i samarbeid med familien å finne ut hva som kan styrke familiens ressurser og føre til endring som ivaretar det enkeltes barns behov.

BVT Tromsø

BVT Karlsøy

BVT Balsfjord


Familiens hus i Tromsø har ulike tilbud til barn og familier, deriblant Åpen Barnehage, foreldrekurs (f.eks Circle of security og ICDP), mestringsgruppe for nybakte foreldre med psykiske vansker.

Forebyggende familieteam er et tilbud til gravide og familier med barn i alderen 0-6 år der en eller begge foreldre har psykiske vansker og/eller rusmiddelproblemer. Teamet gir oppfølging med fokus på familiesituasjon og omsorg. 

Utekontakten er et forebyggende og frivillig tiltak for ungdom mellom 13 og 23 år. Ungdommene presenterer ulike problemstillinger: Skole, familie, rus, psykisk helse, bolig, arbeid, etc.